Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Hjelp

Villskog

avrenningsfaktor - en tallverdi for del av nedbøren som renner bort fra et område, større faktor gir større fare for flom, der skog har svært lav, åker mindre, mens hardt fjell, asfalt, tak, og veier svært stor.

erosjon - nedbryting og slitasje på jordoverflaten forårsaket av naturlige prosesser som vind og vann i bevegelse eller frost, der vegetasjon med skog på solide røtter beskytter.

eventyrskog - skog uten flatehogst, men med tidligere plukkhogst.

fjellskog - i tregrensa danner en viktig og sårbar barriere mot harde forhold høyere opp der noen få arter trær overlever lange vintre og vekslende utfordrende vær som beskytter lavere skog og dyreliv.

skogreservat - et område med hovedformål å verne skogen, ofte det samme som naturreservat.

tapt - på nettstedet Villskog omfatter tapt villskog skog som har fått endret karakter fra urørt eller tilnærmet urørt.

villskog - skog som vokser nokså uberørt av menneskelig aktivitet, spesielt tyngre tekniske inngrep.